รายวิชาที่มีอยู่

แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)

แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)

Course

การพัฒนาโครงร่างการวิจัย

การพัฒนาโครงร่างการวิจัย

Course

การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)

การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)

Course

การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economic evaluation)

การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economic evaluation)

Course

หลักสูตรจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics & Precision Medicine)

หลักสูตรจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics & Precision Medicine)

หลักสูตรจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics & Precision Medicine)
Course

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีกระทู้)