หลักสูตรการอบรม

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

ประวัติความเป็นมา

               ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ ในขณะนั้น มีการระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานของสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ โดยแยกการปฏิบัติการทางวิชาการ ออกจากงานสนับสนุนพัฒนาวิชาการอย่างชัดเจน โดยปรับโครงสร้างกลุ่มภารกิจวิชาการของสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ จัดตั้งเป็น ”สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์”       ตามคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๖๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐

ในระยะเริ่มต้น นายแพทย์สมเกียรติ โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ ในขณะนั้น     ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกหน้าที่หนึ่งด้วย โดยแบ่ง       การปฏิบัติงานออกเป็น ๓ กลุ่มภารกิจ มีกรอบอัตรากำลัง ๒๕ ตำแหน่ง เน้นการปฏิบัติงานทางวิชาการ ได้แก่ การวิจัยแบบพหุสถาบัน การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ โดยเฉพาะ         ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน และภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ มีการพัฒนารูปแบบการดูแลและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยร่วมกับพื้นที่ในเขตต่าง ๆ เช่น จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดหนองบัวลำภู มีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และแพทย์ โดยการจัดอบรมหลักสูตรการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ต่อมามีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นส่วนราชการกรมการแพทย์ ลำดับที่ ๑๖ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประเมิน และพัฒนาเทคโนโลยี และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทาง   การแพทย์

๓. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์

    ศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

พันธกิจ

   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยี และแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

   2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประเมิน พัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในโครงการที่สำคัญ

   3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์

   4. พัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งผลักดัน  พระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์

ค่านิยม : IMRTA

                  I         Integrity          ซื่อสัตย์

                 M       Moral               ยืนหยัด

                 R        Respect            เคารพ

                 T        Team work       ครบมิตร

                 A        Accountability  มีจิตสำนึก

วัฒนธรรมองค์กร       ปฏิบัติงานบนพื้นฐานเชิงประจักษ์

อำนาจหน้าที่

   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  รวมทั้งพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

   2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ประเมิน และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ  ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ

   3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

   4. พัฒนาระบบการจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งผลักดันพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์

   5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญตามบริบทของกรมการแพทย์

   3. การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน

   4. การส่งเสริม สนับสนุนระบบจัดการ  สร้างและ/หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งผลักดันพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์        

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เอื้อต่อการดำเนินงาน

แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 25 พฤศจิกายน 2019, 11:23AM